Prywatność

Polityka prywatności i cookies

1. Przepisy ogólne

 • Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Gluk sp. z.o.o z siedziną w Limanowej przy ul. Bulwary 13, kod pocztowy 34-600, NIP: 7372229369, o kapitale zakładowym w wysokości 48 000 zł której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000919313.
 • Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Usługodawca dokonuje profilowania w postaci przedstawiania informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą potencjalnie zainteresować Usługobiorcę.
 • Usługodawca udostępnia mail kontaktowy dla Usługobiorców: kontakt@gluk.pl
 • Znaczenie nadane pojęciom na podstawie §2 Regulaminu świadczeniu usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie również w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies.

2. Przetwarzanie danych

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, tj. imię i nazwisko, firma, NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer konta, adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies.
 • Dane osobowe Usługobiorców są rejestrowane w logach systemowych.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców nie posiadających Konta, korzystających ze strony internetowej, w następujących celach:
  • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania zasobów strony internetowej, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • technicznych, administracyjnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz jego administrowaniem, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prowadzenia korespondencji e-mail między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców posiadających Konto, w następujących celach:
  • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • prowadzenia korespondencji e-mail lub telefonicznej między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
  • analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Ponadto, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celach marketingowych, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie takie polega na:
  • tworzeniu profilu Usługobiorcy i przedstawianiu informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą go zainteresować (dotyczy wyłącznie Usługobiorców posiadających Konto)
  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy odwiedzającego profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Usługobiorcy o aktywności Usługodawcy, promowania usług, badania satysfakcji Usługobiorców w związku z jakością usług oferowanych przez Usługodawcę, jak również komunikowania się z Usługobiorcą. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na promowaniu własnej marki.
 • Usługobiorca, dokonując Rejestracji, podaje dane osobowe, a następnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 • Usługobiorca publikujący Ogłoszenie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 • Dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, na podstawie zgody, w wyniku realizacji obowiązku prawnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, o czym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. b) c), f) RODO.
 • Podanie danych przez Usługobiorcę w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji Zamówienia czy wysyłania zapytania jest wymogiem umownym. Usługobiorca jest uprawniony do ich podania, a ewentualne niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przedmiotowej umowy.
 • Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit c) uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
 • Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o prawnie uzasadniony interes, uniemożliwi realizowanie przez Usługodawcę tychże prawnie uzasadnionych interesów.
 • Określenie adresu IP Usługobiorcy umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych lub potwierdzenie akceptacji Regulaminu.

3. Odbiorcy danych. Umowa powierzenia

 • W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcy usług informatycznych, usług płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie w tym przedmiocie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 • Dane Usługobiorcy zostają wysłane w trakcie składania zamówienia do PayPro S.A., który przejmuje funkcje usługi płatności online i depozytariusza oraz ochrony kupującego.
 • W ramach systemu PayPro S.A. zostają przekazane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do realizacji zamówienia.
 • Przekazanie powyższych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia przy wybranej metodzie płatności.
 • PayPro S.A. może przekazywać dane osobowe swoim podwykonawcom lub innym powiązanym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 • Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera:
  • imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
  • cele przetwarzania danych osobowych,
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  • podmiotów, którym przekazano dane osobowe Usługobiorcy,
  • informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy prowadzą rejestr kategorii czynności, określony w przepisie art. 30 ust. 2 RODO.

4. Usprawnienia Usługodawcy

 • Usługobiorca ma prawo do stałego dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.
 • Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 17 RODO.
 • Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne na podstawie przepisu art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 • Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 • Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 • Usługobiorcy służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 • Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do wniesienia dochodzenia swoich uprawnień drogą sądową.
 • Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.
 • Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 7 - 8 Usługobiorca realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

5. Bezpieczeństwo danych

 • Dane osobowe Usługobiorców, z zastrzeżeniem §2 ust. 14 oraz §5 ust. 2, będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – 6 lat.
 • Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe. Odbywa się to zwłaszcza poprzez szyfrowanie, używanie bezpiecznego protokołu, pseudonimizację, zapewnianie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.
 • Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 • Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Usługodawca zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.
 • Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1, ust. 2.

6. Polityka cookies

 • Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
 • Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki, oprogramowania oraz urządzenia końcowego.
 • Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 • W ramach serwisu stosowane są:
  • cookies „sesyjne”: są to tymczasowe pliki, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają tam do chwili zakończenia sesji. Informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm nie pozwala na pobieranie danych osobowych,
  • cookies „trwałe”: są to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają do tam do momentu ich usunięcia. Termin usunięcia ustala się w ustawieniach przeglądarki,
  • Cookies „bezpośrednie”: służą do zapamiętania informacji o Usługobiorcy i jego ustawieniach,
  • Cookies „zewnętrzne”: to informacje pochodzące np. z serwerów podmiotów zewnętrznych. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę, aby strona wyświetlała się w sposób prawidłowy.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • automatycznego logowania usługobiorcy do serwisu,
  • automatycznej identyfikacji Usługobiorcy,
 • Usługodawca stosuje pliki cookies w celu utrzymania sesji w trakcie korzystania ze strony przez Usługobiorcę, zbierając informację czy Usługobiorca jest zalogowany.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę również w celu dostosowania strony internetowej do preferencji danego Usługobiorcy, aby strona wyświetlała się w sposób prawidłowy.
 • Pliki cookies portalu społecznościowego „Facebook” zbierają dane osobowe w celu tworzenia anonimowych statystyk.
 • Pliki cookies za pośrednictwem narzędzia „Google Analitycs”, usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (Google) zbierają informacje w celu tworzenia anonimowych statystyk, ułatwienia oceny korzystania ze strony internetowej.
 • W ramach „Google Analitycs” adres IP zostaje zanonimizowany. Google używa informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania stosownych raportów oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.
 • Google może przekazać informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
 • W zakresie informacji gromadzonych przez sieć reklamową Google, Usługobiorca ma możliwość przeglądania i edytowania tych informacji przy pomocy narzędzia udostępnionego przez Google.
 • Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta.
 • Usługobiorca może zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Usługodawca zastrzega jednocześnie, iż zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z serwisu internetowego.
gluk

Czym jest Gluk?

Gluk to ogólnopolski serwis, który tworzony jest z myślą o promowaniu w całym kraju oraz poza jego granicami wypożyczania pojazdów zarówno przez firmy, jak i osoby fizyczne.

To łatwy i szybki sposób na przedstawienie swojej oferty wypożyczenia samochodu dla innych, aby rozwinąć swoją dodatkową gałąź finansową.

Załóż konto i zacznij zarabiać na swoim samochodzie

Dbamy o Twoją prywatność

Dzięki wykorzystaniu plików cookies możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych łatwiej Ci będzie znaleźć tego czego szukasz na naszym serwisie.